Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat

1. A Szabályzat célja

A jelen szabályzat célja, hogy rögzítse

    • Dusik Andrea, Tiarellosa Pro Bt (székhelye: 8755 Csapi, Győrhegy utca 1111/3., adószáma: 532327847-1-20) , valamint az Empirium Ház Kft (székhelye: 8756 Csapi, Győrhegy hrsz. 1111/3.; adószáma: 23687040-1-20; adatkezelési nyilvántartási száma NAIH-110946/2016.; továbbiakban: vállalkozók illetve adatkezelő(k)) által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket és az adatkezelők adatvédelmi és adatkezelési politikáját, amelyet az adatkezelők magukra nézve kötelezőnek ismernek el.

2. Irányadó jogszabályok

Jelen Tájékoztató az alábbi törvények figyelembevételével készült el:

– 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (a továbbiakban: elektronikus kereskedelmi törvény).

– 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (a továbbiakban: gazdasági reklámtörvény).

– 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.)

A fenti törvények, jogszabályok a Nemzeti Jogszabálytár oldalán megtalálhatóak: www.njt.hu  Az adatkezelők jelen szabályzattal és adatkezeléssel összefüggő minden jogvitában kikötik magyar hatóságok és bíróságok joghatóságát.

Jelen szabályzat fogalom-meghatározásai során az irányadó jogszabályi rendelkezések értelmező rendelkezései és fogalom-meghatározásai érvényesek.

3. Az adatkezelő és felhasználó személye

Az érintettek személyes adatait az adatkezelők kezelik, úgymint az érintettek által a

Youtube

Google

Linktree

közösségi oldalakon (továbbiakban együttesen: weboldal) megadott személyes adatokat, valamint az érintettek által más módon az adatkezelők részére átadott személyes adatokat.

Az adatkezelők a magyar jogszabályoknak megfelelően létrejött, a cégjegyzékbe bejegyzett gazdasági társaság illetve egyéni vállalkozó. Az adatkezelő gazdasági társaság a jogszabályok alapján jogi személyiséggel rendelkezik.

Érintett minden olyan személy, aki a weboldalt meglátogatja, annak szolgáltatásait igénybe veszi. Érintett továbbá minden olyan személy, aki az adatkezelők szolgáltatásait igénybe veszi, vagy erre törekszik, és ennek során az adatkezelők által közzétett felhívásra jelentkezik, részére adatait megküldi, vagy egyéb módon átadja, az adatkezelők rendszereiben regisztrál.

4. A kezelt személyes adatok köre

Érintett döntése alapján kapcsolatfelvételkor kötelezően megadandó adatok: név, telefonszám, e-mail cím, valamint megadható adatok: levelezési cím, tartózkodási hely, adószám, bankszámlaszám, fax, cég, cégjegyzékszám, IP cím, kapcsolódó szolgáltatások igénybevétele miatt teljesen egyedi, előre meg nem nevezhető személyhez köthető információk.

A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: az érintett bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak és melyeket az adatkezelők rendszerei  a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer az érintett külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok az érintett egyéb személyes adataival – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag az adatkezelők férnek hozzá.

A weboldal a testre szabott kiszolgálás érdekében a Felhasználó számítógépén kis adatcsomagot (ún. „cookie”-t) helyez el automatikusan. A cookie célja az adott oldal minél magasabb színvonalú működésének biztosítása a felhasználó élmény növelése érdekében. A cookie-t a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa. A cookie-k alkamazásának tiltásával a felhasználó tudomásul veszi, hogy cookie nélkül az adott oldal működése nem teljes értékű. Bővebb információ Cookie (süti) használati szabályzatunkról itt: https://dusikandrea.hu/cookie-suti-hasznalati-szabalyzat/

A weboldal látogatottsági adatait a Google Analytics szolgáltatás igénybevételével méri, mely szolgáltatás egy vagy több cookie-t vagy névtelen azonosítót használ. A Google Analytics szolgáltatásán keresztül hozzáférésünk van demográfiai és érdeklődési adatokhoz. A továbbított adatok az Érintett azonosítására nem alkalmasak. A Google adatvédelmi elveiről bővebb információ itt olvasható: https://www.google.com/intl/hu/policies/

 

5. Az adatkezelés jogalapja és elvei

Az adatkezelésre a weboldalon található internetes tartalmak érintettjeinek önkéntes hozzájárulása alapján kerül sor (adatok önkéntes megadása), mellyel az érintettek kifejezett hozzájárulásukat adják ahhoz, hogy az oldal használata során közölt személyes adataik felhasználásra kerüljenek.

Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. (Infotv.) 5.§ (1) bek. a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása. A hozzájárulást érintett az egyes adatkezelések tekintetében a weboldal használatával, a regisztrációval, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg.

Az adatkezelés célja a weboldalon elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása. Adatkezelők az érintett által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, a felhasználó részére reklám és marketing anyagok küldése, kutatási célú adatkezelések, tájékoztatása és a kapcsolatfelvétel teljesítése  érdekében tárolják.

Az adatkezelők a megadott személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használja, illetve használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – az érintett előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges kizárólag.

Adatkezelők a nekik megadott személyes adatokat nem ellenőrzik. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Az érintett adatainak megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott adatokkal kizárólag ő vesz igénybe a szolgáltatást. Amennyiben az érintett azt tapasztalja, hogy adatai tévesen, hibásan szerepelnek az adatkezelők nyilvántartásában, köteles adatai módosítását jelezni.

6. Hozzáférés a kezelt adatokhoz

A személyes adatokhoz az adatkezelők érdekkörében eljáró azon személyek – így különösen megbízók – férnek hozzá, akiknek ez tevékenységük ellátásához szükséges, és akik az adatok kezelésével kapcsolatos kötelezettségekkel tisztában vannak, azokat ismerik.

A kezelt adatokat az adatkezelők csak abban az esetben továbbítják, azaz teszik hozzáférhetővé harmadik személyek számára, ha ehhez a felhasználó kifejezetten hozzájárult, vagy ezt törvény elrendeli. Az adatkezelők jogosultak és egyben kötelesek minden olyan rendelkezésére álló és általuk szabályszerűen tárolt személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely adattovábbításra őket jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Ilyen adattovábbítása, valamint az ebből származó következmények miatt adatkezelők nem tartoznak felelősséggel.

Az adatkezelők jogosultak arra, hogy az adatokat személyazonosításra alkalmatlan módon statisztikai célra felhasználják. Az adatkezelők az irányadó jogszabályoknak megfelelően jogosultak arra, hogy egyes technikai műveletek céljára adatfeldolgozót vegyenek igénybe. Az adatfeldolgozó csak az adatkezelők döntéseinek végrehajtására jogosult, az adatkezelők utasításainak megfelelően. Az adatfeldolgozó igénybe vétele az adatkezelők felelősségét nem érinti.

Az érintett elfogadja és tudomásul veszi, hogy az alapul fekvő informatikai rendszer üzemeltetése, a kapcsolatfelvétel teljesítése körében adatkezelők adatfeldolgozót vehetnek igénybe. Ezen adattovábbítás a jelen szabályzat mindenkor hatályos szövegében megjelölt adatkezelési és adatbiztonsági szabályoknál hátrányosabb helyzetbe az érintetteket nem hozhatja.

Az adatkezelők jogosultak a szerződéses partnereik részére továbbítani a személyes adatokat, amelyek az adatkezelést a jelen szabályzatban foglaltak szerint végzik.

Az adatkezelők az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének meghatározását, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

7. Adatbiztonság

Az adatkezelők minden tőlük elvárható szükséges intézkedést megtesznek az adatok biztonsága érdekében, gondoskodnak azok megfelelő szintű védelméről különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. Az adatkezelők kötelezettséget vállalnak arra, hogy az adatok biztonságáról megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel gondoskodnak.

8. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlése

Az érintett – a jogszabályon alapuló adatkezelések kivételével – bármikor, indokolás nélkül kérheti személyes adatai törlését. Az érintett erre irányuló kérése esetén az adatokat az adatkezelők öt munkanapon belül törlik.

Az adatkezelők – a kötelező adatkezelések kivételével – törlik az adatokat, ha az adatok kezelésének célja megszűnt.

A kötelező – azaz jogszabályon alapuló – adatkezelések esetében az adatokat az adatkezelők a jogszabályban meghatározott ideig kezelik.

Amennyiben az adatkezelők és az érintett között polgári jogi jogviszony jön létre, az adatok kezelésére a polgári jog szabályai is irányadók. Ebben az esetben a személyes adatok polgári jogi igények érvényesítése érdekében kezelhetők. Amennyiben a felhasználó jogellenes cselekménye miatt bármilyen hatósági vagy bírósági eljárás indul, ennek eredményes lezárása érdekében az adatkezelők jogosultak az érintett adatait kezelni, melyet az érintett tudomásul vesz.

A fentiek rendelkezések alapján az adatkezelők a megadott adatokat kötelesek törölni, ha:

a) kezelésük jogellenes, vagy jogszabály a törlést elrendeli;

b) az érintett azt kéri;

c) az adat hiányos vagy téves, és ez a felhasználásukat lehetetlenné teszi;

d) az adatkezelés célja megszűnt;

e) hatóság vagy bíróság elrendeli.

9. Az érintettek jogai és jogérvényesítési lehetőségek

Az érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni az Adatkezelők által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor módosíthatja azokat az itt meghatározott módon. Érintett jogosult továbbá adatai törlésének kérésére az e pontban megadott elérhetőségek útján.

Adatkezelők az érintett kérésére tájékoztatást adnak a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait.

Adatkezelők a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adják meg a kért tájékoztatást.

Érintett bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel az Adatkezelőkhöz, illetve adatkezelők munkatársához fordulhat a szabályzat végén található elérhetőségeken keresztül.

Az érintett bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni. Egyes adatait az érintett a weboldalon maga helyesbítheti; egyéb esetekben adatkezelők a kérelem beérkezésétől számított öt munkanapon belül törlik az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás, Bit, Hpt, Bszt,…) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat adatkezelők a szükséges időtartamig megőrzik.

Az érintett az adatvédelemre vonatkozó törvények alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, továbbá Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) fordulhat az Adatkezelők adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban felmerült panasza esetén.

Amennyiben az érintett szolgáltatás igénybevételéhez a regisztráció során harmadik fél adatait adta meg vagy a weboldal használata során bármilyen módon kárt okozott, az adatkezelők jogosultak az érintettel szembeni kártérítés érvényesítésére. Az adatkezelők ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megadnak az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

10. Szerzői jog

Az adatkezelők weboldalai, az azon található minden képes és szöveges tartalom, illetve azok elrendezése szerzői jogi, illetve védjegyoltalom alatt állnak. Ezek felhasználása sem online, sem offline formában nem engedélyezett. Bármely nemű felhasználásához előzetes írásos engedély szükséges, amelyet kizárólag az  adatkezelők állíthatnak ki. A feltételek megsértése jogsértést von maga után, és a adatkezelők kárigénnyel élhetnek a jogsértővel szemben.

A weboldalakon megjelenő valamennyi információ, adat, feltétel, meghatározás, vagy leírás kizárólag tájékoztatásul szolgál, ezek felhasználása a felhasználó saját felelősségére történik. Sem az egyéni vállalkozó, sem a társaság nem tartozik felelősséggel azon károkért, amelyek a weboldalak használatával kapcsolatosak, a weboldalak használatra képtelen állapotából származnak, vagy a weboldalak nem megfelelő működéséből, hiányosságából, hibájából, üzemzavarból, információ továbbítási késedelemből, vírusból vagy vonalhibából keletkeznek.

A fentiekből fakadó félreértések és problémák elkerülése érdekében kérjük, hogy a weboldalainkon olvasott információk megerősítése, pontosítása végett még a döntéshozatal előtt lépjen kapcsolatba az adatkezelőkkel.

A vállalkozókat nem terheli felelősség olyan, harmadik személy által létrehozott vagy közzétett anyagokért, információkért, amelyek a vállalkozók weboldalaihoz kapcsolódnak. Amennyiben Ön anyagot bocsát a vállalkozók rendelkezésére, azzal vállalja, hogy az anyag alkalmas a nyilvánosságra hozatalra és hozzájárul annak a vállalkozók általi – ellenérték nélküli – részbeni vagy egészbeni nyilvánosságra hozatalához, a tartalom felhasználásához, továbbá kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben az Ön által rendelkezésre bocsátott anyaggal összefüggésben a vállalkozókkal szemben harmadik személy bármilyen igényt támaszt, a vállalkozók mentesítik a helytállási kötelezettség alól.

11. Az adatkezelési szabályzat módosítása

Az adatkezelők fenntartják maguknak a jogot, hogy a jelen Adatvédelmi és adatkezelési szabályzatot egyoldalú döntéssel bármikor módosítsák. A szolgáltatás további felhasználásával az érintettek a megváltozott adatkezelési szabályokat tudomásul veszik, ezen túlmenő beleegyezésük kikérésére nincs szükség.

Adatkezelő:

Tiarellosa Pro Bt – Empirium Ház Kft – Dusik Andrea EV

E-mail: contact{@}dusikandrea.hu

 

Tárhelyszolgáltató:

3 in 1 Hosting Bt

2310 Szigetszentmiklós, Forrás u. 12. III/11.

Fax: +36 24 998 626

https://megacp.com/contactinfo.php

Jelen szabályzat 2016. október 22. napján lép hatályba